Mandátní smlouva č. 200x/xx/xx,

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednali mezi sebou navzájem podle § 566 a násl. obchodního zákoníku:

1)   jméno a příjmení,firma:       

 údaj o zápisu do OR nebo jiné evidence :

 trvale bytem :  

 IČO:              DIČ:  

 bankovní spojení:       

na straně jedné jako mandant

a

2) BEDIS, s.r.o. se sídlem Halasova 894/2, 460 06 Liberec 6

kancelář: Nádražní 30, 466 01 Jablonec n.N.

statutární zástupce:  Ing.Petr Přeučil - jednatel

IČO: 25 03 48 80        DIČ: CZ25034880

zapsaná : v OR ved.KS v Ústí n.L., odd.C, vl.13533

bankovní spojení:

KB a.s. Jablonec n.N., č.ú.: 198528520297/ 0100

na straně druhé jako mandatář.

 

I.    Předmět smlouvy

    Mandatář se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za odměnu:

2.     Počínaje obdobím od xxxx :

(1)        vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy,

(2)        zpracování řádné účetní závěrky, přiznání k DPFO a přehledů pro OSSZ a ZP

(3)        zpracování daňového přiznání k dani silniční,

(4)        daňové, organizační a ekonomické poradenství týkající se problematiky dle předmětu této smlouvy

    a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

II.    Pokyny mandanta

a)    Mandant poskytuje mandatáři tyto závazné pokyny, kterých je povinen mandatář při zařizování záležitostí dbát:  

b)    Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta.

c)    Od pokynů mandanta s výjimkou  ad a)    se může mandatář odchýlit, vyžaduje-li to zájem mandanta a není schopen vyžádat si předem souhlas mandanta.

III.    Povinnosti mandatáře

a)    Mandatář se zavazuje, že bude zařizovat záležitost osobně, nebo i pomocí jiných osob.

b)    Mandatář je povinen postupovat při zařízení záležitostí s odbornou péčí a chránit zájmy mandanta.

c)    Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho převzal při vyřizování záležitostí.

d)    Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě mandanta.

IV.    Výše úplaty a platební podmínky

a)    Výše úplaty je stanovena smluvně na základě ustanovení zákona 526/1990 Sb., o cenách a činí:

1.     za činnosti specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy částky:

(1)        za vedení účetnictví:   Kč za položku peněžního deníku,

(2)        za řádnou účetní závěrku:          xxx       Kč ročně,

(3)        za mzdy:     xxx   Kč měsíčně při počtu osob se zaúčtovanou mzdou do 5-ti. Při překročení uvedeného počtu se sjednává navýšení uvedené částky o xxx Kč za každou další osobu měsíčně.

(4)        za zpracování přiznání k DPH a předepsané záznamní povinnosti:  xxx Kč za zdaňovací období,

(5)        za zpracování DP k dani silniční: xxx Kč ročně za  vozidlo,

(6)        úhrada za poradenství v rozsahu běžné problematiky dle předmětu smlouvy je zahrnuta ve shora uvedených částkách; v případě poradenství nad běžný rozsah bude účtována částka dle předem sjednané výše nebo  xxx  Kč za hod.

2.     ke sjednané měsíční částce budou účtovány přirážky do výše 500,- Kč v případech, kdy z viny mandanta dojde k přepracování již hotových výstupních materiálů (hlášení, přiznání).

b)    Úplata je splatná na účet mandatáře na základě faktury, vystavené mandatářem do 5-ti dnů po provedení jednotlivé činnosti.

c)    K fakturovaným částkám bude účtováno DPH v zákonné výši. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na dobu do  xxx-ti dnů.

d)    Mandant souhlasí s tím, že bez dodatku této smlouvy může mandatář zvýšit výši úplaty sjednanou v odst.a) tohoto článku o průměrnou míru inflace vyhlášenou příslušným ústředním orgánem státní správy s účinností od měsíce vyhlášení. Poprvé může být takto úplata navýšena v roce xxx  .

V.    Další náklady

    Přímo ve smluvní ceně jsou zahrnuty běžné náklady, které mandatář účelně vynaložil při plnění svého závazku.

    V případě, že splnění závazku mandatáře bude vyžadovat úkony nad rámec běžných nákladů, uhradí tyto účelně vynaložené náklady mandant v prokázané výši mandatáři. Běžnými náklady nejsou zejména: úhrady správních a jiných poplatků, cestovní výdaje při jízdě mimo Jablonec n.N., znalecké posudky, překlady, přepisy textů dodaných klientem, úhrady za úřední ověření listin nebo podpisů, apod.

VI.    Součinnost

a)    Mandatář se zavazuje průběžně informovat mandanta o průběhu vyřizování záležitosti, a to zpravidla ústní formou při osobních jednáních nebo telefonicky, pokud z povahy a závažnosti věci nevyplývá, že je nezbytná písemná forma vzájemného kontaktu.

b)    Mandant je povinen poskytovat mandatářovi součinnost, zejména:

1.     Předávání potřebných dokladů a písemností nutných pro splnění závazku mandatáře v rozsahu a termínech dle jeho vyžádání.

2.     Předávat dohodnutým způsobem bezprostředně, nejpozději do 14-ti dnů po vzniku příslušné operace originály účetních, daňových a jiných dokladů (přijaté faktury, vystavené faktury, bankovní výpisy v úplné řadě dle jednotlivých účtů, pokladní doklady, ostatní doklady a podklady).

3.     Soupis předaných dokladů bude v případě požadavku mandatářem potvrzen.

4.     Mandant je povinen zabezpečit kontrolu věcné a formální správnosti účetních dokladů formou podpisu odpovědné osoby.

5.     Mandant odpovídá za vyloučení duplicity předaných dokladů, za vedení skladové evidence zásob (včetně inventarizace) a platební styk.

VII.    Smluvní pokuty

    Při nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené mandatářem dle této smlouvy, uhradí mandant smluvní pokutu ve výši xx % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.    Výpověď smlouvy

a)    Mandant i mandatář může smlouvu vypovědět a to s výpovědní lhůtou tří měsíců, která počíná prvého dne následujícího měsíce od doručení výpovědi druhému účastníkovi.

b)    Vypověděl-li mandant smlouvu, je mandatář od účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Dále je povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti.

c)    V případě, že dojde k narušení důvěry mezi mandatářem a mandantem, neposkytuje-li mandant potřebnou součinnost nebo neuhradí mandatáři úplatu dle této smlouvy, je mandatář oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.

IX.    Trvání a účinnost smlouvy

    Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci a zaniká způsobem uvedeným v článku "Výpověď smlouvy" nebo vzájemnou dohodou stran.

X.    Ostatní ujednání

a)    Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy.

b)    Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou za souhlasu obou stran.

c)    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každý účastník obdrží  jedno vyhotovení.

d)    Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že byla uzavřena svobodně a vážně, srozumitelně a určitě, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Jablonci nad Nisou, dne  xxxx

 

 

...................................................                                           ......................................................

                         mandatář                                                                                                                     mandant